Mgr. Eva Balíčková

Odměna

1. Smluvní odměna

Způsob určení odměny za právní služby je v případě smluvních klientů sjednáván vždy individuálně v závislosti na konkrétních okolnostech, na základě dohody s klientem, a to zejména některým z následujících způsobů:


a) časová odměna je taková odměna, která je sjednána jako určitá částka náležející advokátovi za každou, byť i jen započatou, časovou jednotku (zpravidla hodinu) strávenou poskytováním právních služeb klientovi;

b) paušální odměna je taková odměna, která je sjednána jako pevná částka náležející advokátovi za určité opakující se časové období (zpravidla za kalendářní měsíc) bez ohledu na rozsah a časovou náročnost právních služeb poskytnutých v tomto období klientovi. Paušální odměna může být rovněž kombinována s odměnou časovou, a to tak, že paušální odměna je omezena určitým maximálním časovým limitem, s tím, že pro případný časový přesah je sjednána odměna časová;

c) odměna za vyřízení věci/úkon je taková odměna, která se stanoví jako pevná částka za komplexní vyřízení určité věci (např. rozvod manželství) nebo jako pevná částka za provedení určitého úkonu právní služby (např. za sepis předžalobní výzvy nebo sepis žaloby), a to bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytovaných právních služeb;

d) podílová odměna – je stanovena podle výsledku sporu (zejména procentem ze soudem přiznané nebo pro klienta vymožené částky).


K odměně za právní služby je dále účtována rovněž náhrada hotových výdajů účelně vynaložených advokátem v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména soudní a správní poplatky, cestovní výdaje, poštovné apod. Nebylo-li dohodnuto jinak, činí paušální částka za náhradu výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné celkem 300 Kč za každý úkon právní služby. Není-li o výši náhrady cestovních výdajů dohodnuto jinak, řídí se výše této náhrady právními předpisy o cestovních náhradách. Vedle toho je klient dále povinen uhradit advokátovi náhradu za čas promeškaný v souvislosti s poskytnutím právní služby, jsou-li úkony za právní služby prováděny mimo sídlo advokáta, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět a dále za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem, jestliže toto zpoždění činí více než 30 minut. Není-li dohodnuto jinak, činí náhrada 100 Kč za každou i jen započatou půlhodinu.


Před zahájením poskytování právních služeb je při převzetí nové věci zpravidla vybírána záloha, jejíž výše je sjednávána v závislosti na konkrétních okolnostech, zejména složitosti věci.

 2. Mimosmluvní odměna

Mimosmluvní odměna za poskytování právních služeb se řídí příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění.

 

Osobní schůzky možné po předchozí domluvě na adrese advokátní kanceláře v Kladně, případně v Praze.

TOPlist